Dirk Cousaert Design respecteert je privacy

Dirk Cousaert Design verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij info@dirkcousaert.be

 

Verwerkingsdoeleinden

Dirk Cousaert Design verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing reclame).

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

In het kader van de relatie tussen u en Dirk Cousaert Design, kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:


Persoonlijke gegevens: Vb naam, voornaam, adres

Financiële gegevens: Vb rekeningnummers

Elektronische gegevens: Vb e-mailadres, telefoonnummer

Beroepsmatige gegevens: Vb beroepsactiviteit, functie


De persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor volgende doeleinden:

Klantenadministratie

Leveranciersadministratie

Boekhoudkundige verwerkingen

Beheer van geschillen

Uitvoering van overeenkomsten

Als u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met Dirk Cousaert Design (vb leverancier),verwerken en gebruiken wij uw zakelijke gegevens in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.
Dirk Cousaert Design bewaart uw gegevens enkel gedurende de periode noodzakelijk voor het behalen en vervullen van de doeleinden hierboven.
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

 

Overmaken aan derden

In bepaalde gevallen kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Meer bepaald:
Aan ondernemingen waarmee samengewerkt wordt in kader van activiteiten gelinkt aan de werkzaamheden van Dirk Cousaert Design (vb onderaannemers)
Aan bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties in het kader van wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f),met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@dirkcousaert.be

 

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd omtrent de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Indien u nog vragen heeft omtrent ons privacy beleid, het uitoefenen van uw rechten of andere persoonsgegevens gerelateerde zaken, aarzel niet om ons te contacteren.

Dirk Cousaert Design
info@dirkcousaert.be